ایزو ۱۰۰۰۶ – استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها

توف نورد ، استاندارد ایران ، ایزوسیستم ، ایزو بهسان ، بهسان ویژن ، qal ایزو،

لزوم دریافت استاندارد ISO ۱۰۰۰۶ برای پیمانکاران

جهت اخذ ایزو ۱۰۰۰۶ ( دریافت ایزو ۱۰۰۰۶ صدور ایزو ۱۰۰۰۶ ) ایزوسرت آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.

شرکت ها و پیمانکارانی که اقـدام به به دریافت گواهینامه ISO 10006 می نمایند، به کارفرما این اطمینان را می دهند که پیمانکار پروژه دارای یک سیسـتم منسـجم مدیریتی برای رسـیدن به اهداف پروژه می باشد، لذا شـرکت هایی که استانداردمدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده، ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها، باعث افزایش بهره وری و اثربخشی اجرای پروژه ها می گردند.

دامنه کاربرد استاندارد ISO ۱۰۰۰۶

استاندارد ISO 10006 راهنمایی جامع در خصوص کاربرد مـدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می کنـد؛ این اسـتاندارد برای پروژه هایی با پیچیـدگی مختلف، کوچک یا بزرگ، کوتاه مدت یا بلندمدت، در محیط های مختلف و صـرفنظر از نوع محصول یافرآیندی که دخیل بوده است، کاربرد دارد.

ISO 10006 راهنمای مدیریت پروژه نیست، بلکه راهنمایی برای کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه نموده است.

مشاوره رایگان

صدور گواهینامه ایزو، اخذ ایزو، مستندات ایزو

همین حالا با ما در ارتباط باشید

هدف از نگارش استاندارد ISO 10006

هـدف از نگارش و تدوین اسـتاندارد ارائه راهنمایی هایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت پروژه ها می باشد. این اسـتاندارد طرح کلی اصول و رویه های مدیریت کیفیت را ارائه می نماید، که اجرای آنها مهم بوده و در راسـتای دستیابی به اهدافکیفیت مدیریت پروژه ها تاثیر گذار است.

استاندارد ISO 10006 و راهنمایی های مندرج در آن برای بخش وسـیعی از سازمان ها و شـرکت ها نگاشـته شده و در پروژه های مختلف از کوچک تا بزرگ, از ساده تا پیچیده, از یک پروژه مستقل تا پروژه ای که خود بخشی از یک پورتفو پروژه هااست، کاربرد دارد.

کاربرد این راهنما برای کسانی است که در مدیریت پروژه ها دارای تجربه هستند و نیاز دارند اطمینان حاصل کنند، سازمان آنها اصول و رویه های مذکور در سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ را اجرا کرده است .

همچنین کسانی که در مدیریت کیفیت تجربه دارند در اسـتفاده از دانش و تجربه خود در روژه ها ملزم به تعامل با سازمان های پروژه هسـتند. به صورتی غیرقابل اجتناب، برخی از گروه ها بسیاری از جزئیات را در راهنمایی ها غیرضروری تشخیصمی دهند ، در حالیکه ممکن است برخی از مخاطبان به این جزئیات وابسته باشند.

مشاوره رایگان

صدور گواهینامه ایزو، اخذ ایزو، مستندات ایزو

همین حالا با ما در ارتباط باشید

برچسب ها

مشاوره تخصصی و صدور گواهینامه ایزو

دفتر مرکزی: ۷۵۴۷ ۲۸۴۲ ۰۲۱

خارج از وقت اداری: ۴۰۰۰ ۶۶۹ ۰۹۳۵